Kategori arşivi Personel

Personel Ücretinin Elden Verilmesi

Türkiye genelinde en az beş (beş dahil) işçi çalıştıran işverenlerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın, “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik” uyarınca banka aracılığıyla ödenmesi zorunludur.

Uygulamada bazı işverenlerin maliyetlerden kaçınmak için çalıştırdığı işçinin ücretini bir kısmını banka hesabına yatırılırken bir kısmını ise nakit olarak ödemektedir. Çalışan açısından eline geçen ücret değişmemekte ise de işçinin sigorta primi eksik bildirilmiş olduğundan;

 • Hastalık, analık iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde alacağı geçici ya da sürekli iş göremezlik gelirleri, 
 • İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği gibi destekler,
 • Yaşlılık aylığı,
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti,
 • Vefat etmesi halinde hak sahiplerine bağlanacak ölüm geliri veya ölüm aylığı,

hak etmiş olduğu ücretten daha az olacaktır.

Kamu kurumlarınca yapılacak denetimlerde ya da işçi tarafından açılacak alacak/tespit davalarında çalışanların ücretlerinin gerçek ücret üzerinden bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde ise,

 • İşverenin elden ücret ödediği her bir ay için işyerine iki asgari ücret tutarından idari para cezası uygulanacak,
 • Durum denetim sonucu tespit edilmesi halinde ücret bordroları ve işletmenin tutmuş olduğu yevmiye defteri geçersiz sayılacak ve her bir geçersizlik hali için işyerine yarım asgari ücret tutarında (12 asgari ücret tutarını geçemez) idari para cezası uygulanacak,
 • İşçilere elden ödeme yapıldığının tespit edildiği yıllar için işyerinin almış olduğu “Asgari Ücret Desteği” iptal edilecek ve ilgili tutarlar yasal faizi ile SGK’ya geri iade edilecek,
 • İşveren, eksik bildirdiği prim ve vergileri gecikme zammı ile birlikte ilgili Kurumlara ödemek zorunda kalacak,
 • Nakit olarak ödenen ücretin ödenmediği iddiası sonrası çalışana yeniden ücret ödenmesi söz konusu olabilecektir.

Bu sonuçlar göz önüne alındığında ücretin elden ödenmesi işçi açısından önemli hak kayıplarına sebebiyet verirken işveren açısından da ciddi risk oluşturmaktadır.

Alıntı : http://mefamusavirlik.com.tr/calisana-odenen-ucretin-bir-kisminin-elden-verilmesinin-isveren-ve-calisan-yonu-ile-degerlendirilmesi/

Personel Özlük Dosyası

Personelinizi işe başlatmadan önce personel özlük dosyası oluşturmanız ve personeliniz ile ilgili her türlü bilgiyi bu dosyada saklamanız gerekmektedir. Bu dosya personel işten çıksa dahi 10 yıl süresi ile saklanması gerekmektedir.

 • Personel Sözleşmesi
 • İşe giriş bildirge sureti
 • Nüfus cüzdan Fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • Varsa Mesleki diploması yada ustalık belgesi
 • Sağlık raporu
 • Kan grubu kartı (zorunlu değil)
 • Adli sicil kaydı
 • Askerlik durum belgisi ( zorunlu değil)
 • Ücretsiz izin yada yıllık izin ile ilgili dilekçe
 • Yıllık izin defteri (KIRTASİYEDEN ALINACAK)(Personelin izinleri bu deftere işlenecek)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personele verilen eğitim  ve araçlara ait belgeler

Not : İş kazası olması durumunda iş kazası ile ilgili işyerinde tutanak tutulmalı ve bu tutanak personelin özlük dosyasına konulmalıdır. BU TUTANAK EN GEÇ 2 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE S.G.K. BİLDİRİLMELEDİR.

Personelin istifa etmesi durumunda istifa dilekçesi alınız ve özlük dosyasına koyunuz. (Personel çıkışları en geç 10 gün içerisinde bildirilmelidir.)

İhbar Tazminatı Süreleri

Bir iş sözleşmesi belirsiz süreli yapıldıysa istifadan önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

Bildirim yapıldıktan sonra ihbar süreleri şu şekilde olur

Hizmet Süresi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin: 2 Hafta (14 gün)
Hizmet Süresi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 4 Hafta (28 gün)
Hizmet Süresi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 6 Hafta (42 gün)
Hizmet Süresi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin: 8 Hafta (56 gün)

Bu sürelere uymayan taraf karşı tarafa peşin ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İHBAR SÜRESİ HESAPLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İşçiye iş saati içerisinde söylenmezse, ihbar süresi ertesi gün başlar
Kanunda süreler hafta olarak belirlenmiştir.
İhbar süresi takvim olarak değerlendirilir.
Hafta sonları, resmi tatillerin hepsi ihbar süresine dahildir.

İHBAR SÜRESİNDE İŞ ARAMA İZNİ VAR MI?

İş kanununa göre;
işveren işçisine yeni bir iş bulması için günde 2 saat izin vermelidir.
Günlük izin iş saatleri içerisinde olmalı ve ücret kesintisi yapılmamalıdır.
İşçi istediği takdirde 2 saat izinlerini birleştirip toplu kullanabilir.
İşçiye izin verilmeyip çalıştırılırsa işveren çalıştırdığı sürenin ücretini %100 zamlı ödemekle yükümlüdür.

Yıllık Ücretli İzin

4857 sayılı İş Yasası’nın 53. Maddesine göre, işyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak kaydıyla, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık izin verilmesi gerekmektedir.

Yıllık izne ait hususların emrediciliği nedeniyle bu haktan vazgeçilmesi mümkün değildir.

Nitelikleri gereği, bir yıldan az süren mevsim veya kampanya işlerinde çalışanlara yıllık izin hükümleri uygulanmayacaktır.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden,
b) 5 yıldan fazla 15yıldan az olanlara 20 günden,
c) 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır. Bununla birlikte 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle, 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Aynı işverenin bir veya çeşitli iş yerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilmelidir.

Yıllık ücretli izin başvuru formunu aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

Aile Durumu Bildirim Formu

Aile durumu bildirim formu isminden de anlaşılacağı üzere sigortalı işçinin ailesi ile ilgili bilgileri işverene bildirmesi amacıyla düzenlenen formdur.

İşçinin maaşına eklenecek olan asgari geçim indiriminin sağlıklı ve doğru bir şekilde hesaplanmasına yardımcı olmaktır. İşçi ilk işe girişi sırasında ve ailesinde bir değişiklik olması durumunda (eşin iş durumunda değişiklik, boşanma, ölüm, yeni çocuk doğması vb.) bu formu doldurarak iş verenine teslim eder. Bu formda bulunan bilgiler ışığında asgari geçim indirimi hesaplanır ve işçinin o ay alacağı maaşına yansıtılır.