Bir Şey Olur MU??

Bir Şey Olur MU??

Şirket İmza yetkim yok, şirket adına imza atarsam bir şey olur mu?

Şirket adına imza yetkilisi değilseniz, şirket adına imza atamazsınız.

İşyerinde çalışan personelin sigortasını çalışmaya başladıktan sonra yapsam bir şey olur mu?

İşyerinizde çalışmaya başlayan personeli kanun gereği çalışmaya başlamadan en geç 1 gün önce sigortalı yapmanız gerekmektedir. (İstisna olarak, İnşaat işlerinde personel çalışmaya başladığı gün sigortalı yapılabilir.)

Tahsilatlarımı nakit olarak yapsam bir şey olur mu?

Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarları, serbest meslek erbabını, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarları, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçileri ile Vergiden muaf esnafın

− Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerinin,
− Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerinin,
− İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerinin

7.000 TL ‘yi aşması durumunda, Aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise yukarıda belirtilen hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, 03/08/2004 tarihinden itibaren her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir

İşyerime Araç alacağım K.D.V’ni indirim konusu yapabilirmiyim.

Lütfen Binek ve ticari araç ayrımı ve vergisel durumu linkini ziyaret ederek yazımızı okuyun.

Yazar hakkında

Ersin Aksoy administrator

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir