Yazar arşivi Ersin Aksoy

BİRŞEY OLUR MU??

Şirket İmza yetkim yok, şirket adına imza atarsam bir şey olur mu?

Şirket adına imza yetkilisi değilseniz, şirket adına imza atamazsınız.

İşyerinde çalışan personelin sigortasını çalışmaya başladıktan sonra yapsam bir şey olur mu?

İşyerinizde çalışmaya başlayan personeli kanun gereği çalışmaya başlamadan en geç 1 gün önce sigortalı yapmanız gerekmektedir. (İstisna olarak, İnşaat işlerinde personel çalışmaya başladığı gün sigortalı yapılabilir.)

Kira Ödemelerinin Bankadan Yapılma Zorunluluğu

Kira ödemelerine, 01.11.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve Ptt üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirdi. Bu zorunluluğa uymamanın cezası ise biraz can yakıyor.

268 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 29/07/2008
Resmi Gazete No: 26951
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle Bakanlığımıza, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.
Bu yetkiye dayanılarak, işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

 • 1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı
 • Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden,
 • Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, (Bu madde 298 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği İle; Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,” ibaresi “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,” şeklinde değiştirilmiştir.)
 • – İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların
 • kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
 • 2. Tevsik Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Belge Düzeni
 • Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 7.9.1995 tarih ve 22397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 8.1.1996 tarih ve 22577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 246 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bankalara düzenleme zorunluluğu getirilen, dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilme zorunluluğu uygulaması eskiden olduğu gibi devam edecektir.
 • Önceki bölümde belirtilen banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır.
 • 3. Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olmayan Tahsilat ve Ödemeler
 • Mükelleflerce,
 • – Her bir konut için aylık tutarı 500 YTL’ nin altındaki konut kira geliri ile
 • – Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar
 • Tebliğle getirilen zorunluluk kapsamında değildir.
 • Öte yandan aynî olarak yapılan söz konusu ödemelerin bu zorunluluk kapsamında olmadığı tabiidir.

Örnek 1:
Bay (A)’ya ait olan iki adet konut 2008 yılında kiraya verilmiş olup konutların aylık kira geliri 500’er YTL’dir. Bu durumda Bay (A) 1/11/2008 tarihinden itibaren söz konusu konutlara ait kira gelirlerini, banka veya PTT aracılığıyla tahsil edecek ve gerekli durumlarda bu kurumlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edecektir.

4. Ceza Uygulaması
Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, mükerrer 257 nci maddeyle getirilen zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.
Anılan madde uyarınca bu Tebliğ ile 1/11/2008 tarihinden itibaren getirilen zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza, 2008 yılı için;
– Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.490 YTL’den,
– İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 680 YTL’den,
– Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 320 YTL’den
az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5’idir.
2009 ve sonraki yıllara ilişkin olarak, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca bu yıllar için belirlenecek asgari ceza tutarları dikkate alınacaktır.

Örnek 2:
Bayan (B)’ye ait olan ve 2008 yılına ilişkin aylık 450’şer YTL kira geliri bulunan üç adet işyeri için kiracılar tarafından 250’şer YTL’lik kısım banka aracılığıyla, kalan tutarlar ise elden nakit olarak ödenmiştir. İşyerlerini kiralayan mükelleflerden biri birinci sınıf tüccar, diğerleri serbest meslek erbabı olarak faaliyette bulunmakta olup Bayan (B)’nin gelir vergisine ilişkin başka bir faaliyeti yoktur.
Bu durumun tespit edilmesi halinde Bayan (B) ile kiracı mükellefler adına, üç işyeri için elden yapılan tahsilat ve ödeme işleminin her biri için ayrı ayrı, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde belirlenen ceza tutarından az olmamak üzere özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Elden yapılan tahsilat ve ödemelerin %5’inin asgari ceza tutarının altında kalması halinde ise her bir işlem için asgari ceza tutarı kadar ceza kesilmesi gerekmektedir.
Örneğimizde Bayan (B) ile kiracılara, 1/11/2008 tarihinden itibaren her bir işlem için, (elden yapılan tahsilat ve ödeme tutarının %5’inin asgari ceza tutarının altında kalması nedeniyle) 2008 yılına ilişkin belirlenen tutarlarda ceza uygulanacaktır. Aynı durumun 2009 ve sonraki yıllarda da devam etmesi halinde bu yıllar için belirlenecek asgari ceza tutarları dikkate alınacaktır.

298 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 268)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 09/06/2017
Resmi Gazete No: 30091

MADDE 1 – 29/7/2008 tarihli ve 26951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nin “1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı” başlıklı bölümünde yer alan “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,” ibaresi “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,” şeklinde değiştirilmiştir.

Muhasebe Nedir?

Ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır.

İhbar Tazminatı Süreleri

Bir iş sözleşmesi belirsiz süreli yapıldıysa istifadan önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

Bildirim yapıldıktan sonra ihbar süreleri şu şekilde olur

Hizmet Süresi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin: 2 Hafta (14 gün)
Hizmet Süresi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 4 Hafta (28 gün)
Hizmet Süresi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 6 Hafta (42 gün)
Hizmet Süresi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin: 8 Hafta (56 gün)

Bu sürelere uymayan taraf karşı tarafa peşin ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İHBAR SÜRESİ HESAPLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İşçiye iş saati içerisinde söylenmezse, ihbar süresi ertesi gün başlar
Kanunda süreler hafta olarak belirlenmiştir.
İhbar süresi takvim olarak değerlendirilir.
Hafta sonları, resmi tatillerin hepsi ihbar süresine dahildir.

İHBAR SÜRESİNDE İŞ ARAMA İZNİ VAR MI?

İş kanununa göre;
işveren işçisine yeni bir iş bulması için günde 2 saat izin vermelidir.
Günlük izin iş saatleri içerisinde olmalı ve ücret kesintisi yapılmamalıdır.
İşçi istediği takdirde 2 saat izinlerini birleştirip toplu kullanabilir.
İşçiye izin verilmeyip çalıştırılırsa işveren çalıştırdığı sürenin ücretini %100 zamlı ödemekle yükümlüdür.

Yıllık Ücretli İzin

4857 sayılı İş Yasası’nın 53. Maddesine göre, işyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak kaydıyla, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık izin verilmesi gerekmektedir.

Yıllık izne ait hususların emrediciliği nedeniyle bu haktan vazgeçilmesi mümkün değildir.

Nitelikleri gereği, bir yıldan az süren mevsim veya kampanya işlerinde çalışanlara yıllık izin hükümleri uygulanmayacaktır.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden,
b) 5 yıldan fazla 15yıldan az olanlara 20 günden,
c) 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır. Bununla birlikte 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle, 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Aynı işverenin bir veya çeşitli iş yerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilmelidir.

Yıllık ücretli izin başvuru formunu aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

Aile Durumu Bildirim Formu

Aile durumu bildirim formu isminden de anlaşılacağı üzere sigortalı işçinin ailesi ile ilgili bilgileri işverene bildirmesi amacıyla düzenlenen formdur.

İşçinin maaşına eklenecek olan asgari geçim indiriminin sağlıklı ve doğru bir şekilde hesaplanmasına yardımcı olmaktır. İşçi ilk işe girişi sırasında ve ailesinde bir değişiklik olması durumunda (eşin iş durumunda değişiklik, boşanma, ölüm, yeni çocuk doğması vb.) bu formu doldurarak iş verenine teslim eder. Bu formda bulunan bilgiler ışığında asgari geçim indirimi hesaplanır ve işçinin o ay alacağı maaşına yansıtılır.